Research

£36m EU-backed investment in research and innovation for Welsh business

hompage cards_kess2_esf

A new £36m EU-backed scheme to develop post-graduate research and innovation skills in partnership with small and medium-sized businesses has been announced by the First Minister of Wales Carwyn Jones.

The Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS 2) scheme will partner over 500 businesses with academics and postgraduate research students to develop innovative research projects aimed at driving business growth.

The scheme, which will benefit from £26m of EU funds, will allow over 600 postgraduate students to benefit from opportunities to develop as research professionals as part of Research Masters and PhD programmes funded through the scheme.

Led by Bangor University in partnership with other Welsh universities, KESS 2 will operate in North, West Wales and the South Wales Valleys over the next six years.

 The First Minister said: “It’s excellent news for hundreds of businesses that will benefit from collaboration with our universities in research and development, and for talented young people looking to develop high-level skills and expertise in Wales. This is a significant EU investment that will help align research with the needs of small businesses and drive higher level skills in Wales in the coming years.  It is a clear example of how Wales benefits from the UK’s membership of the EU.”

 

The KESS 2 scheme will target research collaboration with SMEs in key sectors of the Welsh economy including life sciences, advanced engineering and materials, low carbon energy, ICT and the digital economy.

It builds on the success of the first KESS scheme which supported research and development in collaboration with 380 Welsh businesses between 2009 and 2015, and led to over 400 PhDs and Research Masters degrees.

Professor John Hughes, Vice Chancellor at Bangor University, said: “Bangor University is proud to be leading the HE sector in Wales for this far reaching, high impact EU-backed scheme. EU funds of £26 million will enable KESS 2 to deliver 645 PhD and Research Masters projects, each one in collaboration with a local business across eight Universities in Wales.”

Professor Jo Rycroft-Malone, Pro Vice-Chancellor for Research and Impact at Bangor University, added: “The KESS 2 programme will ensure that Welsh Universities will continue to produce high quality PhD and Research Masters candidates who have a good understanding of the needs of business. KESS 2 will support enterprises in North, West Wales and Valleys areas to embed research and innovation that align the development of higher level skills with business benefits. This scheme will create significant benefits for people, businesses and the economy.”


Buddsoddiad £36m sy’n cael cymorth gan yr UE mewn ymchwil ac arloesi ar gyfer busnesau yng Nghymru 

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi cynllun newydd £36m sy’n cael cymorth gan yr UE i ddatblygu sgiliau ymchwil ac arloesi ar gyfer graddedigion, a fydd yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â busnesau bach a chanolig (BBaCh).

O dan gynllun Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2), bydd academyddion a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn gweithio mewn partneriaeth â mwy na 500 o fusnesau. Byddant yn cydweithio i ddatblygu prosiectau ymchwil arloesol gyda’r nod o ysgogi twf mewn busnesau. 

Bydd y cynllun, a fydd yn elwa ar £26m o gyllid gan yr UE, yn caniatáu i fwy na 600 o raddedigion elwa ar gyfleoedd i ddatblygu fel gweithwyr ymchwil proffesiynol, a hynny drwy raglenni Ymchwil ar lefel gradd Meistr a PhD a fydd yn cael eu hariannu gan y cynllun.   

Bydd cynllun KESS 2, a fydd yn cael ei arwain gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â phrifysgolion eraill yng Nghymru, yn cael ei roi ar waith yn y Gogledd, y Gorllewin ac yng Nghymoedd y De dros y chwe blynedd nesaf.  

Dywedodd y Prif Weinidog: “Mae’n newyddion gwych i’r cannoedd o fusnesau sy’n mynd i elwa o gydweithio â’n prifysgolion mewn ymchwil a datblygu, ac i’r bobl ifanc dalentog sydd am ddatblygu sgiliau ac arbenigedd ar lefel uchel yng Nghymru. Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol gan yr UE a fydd yn helpu i alinio ymchwil ag anghenion busnesau bach gan ysgogi sgiliau ar lefel uwch yng Nghymru dros y blynyddoedd sydd i ddod. Mae’n enghraifft glir o sut mae Cymru ar ei hennill oherwydd bod y DU yn aelod o’r UE.”


Bydd y cynllun KESS 2 yn canolbwyntio wrth gydweithio â BBaChau ym maes ymchwil ar sectorau allweddol economi Cymru gan gynnwys gwyddorau bywyd, deunyddiau a pheirianneg uwch, ynni carbon isel, TGCh a’r economi ddigidol. Mae’n datblygu ar lwyddiant y cynllun KESS cyntaf a gefnogodd waith ymchwil a datblygu ar y cyd â 380 o fusnesau Cymru rhwng 2009 a 2015, gan arwain at dros 400 o raddau Ymchwil ar lefel gradd Meistr a PhD. 

 Dywedodd yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: “Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o arwain y sector addysg uwch yng Nghymru trwy’r cynllun pellgyrhaeddol, trawiadol hwn sy’n derbyn cymorth gan yr UE. Bydd gwerth £26 miliwn o gyllid gan yr UE yn galluogi KESS II i gynnig 645 o brosiectau PhD a Meistr Ymchwil, pob un ar y cyd â busnesau lleol mewn wyth Prifysgol yng Nghymru.” 

 Ychwanegodd yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Effaith ym Mhrifysgol Bangor: “Bydd y rhaglen KESS II yn sicrhau y bydd Prifysgolion Cymru yn parhau i ddatblygu ymgeiswyr PhD a Meistr Ymchwil o safon sy’n meddu ar ddealltwriaeth dda o anghenion busnesau. Bydd KESS II yn cefnogi mentrau yn y Gogledd, y Gorllewin a’r Cymoedd i sefydlu ymchwil ac arloesi sy’n cyd-fynd â’r gwaith o ddatblygu sgiliau lefel uwch â manteision i fusnesau. Bydd y cynllun hwn yn creu manteision sylweddol i bobl, busnesau a’r economi.” 


The University of South Wales has an impressive history of involvement in the previous KESS programme and looks forward to KESS 2. For more information on KESS 2 please click here

Mae gan Brifysgol De Cymru hanes trawiadol o gymryd rhan yn y rhaglen KESS blaenorol ac yn edrych ymlaen at KESS 2 . I gael rhagor o wybodaeth am KESS 2 cliciwch yma#homepage